Izba Cywilna Biuletyn Sądu Najwyższego nr 3/2019

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym Biuletynem.

W numerze z marca 2019 r. na szczególną uwagę, moim subiektywnym zdaniem, zasługują:

1. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 lutego 2019 r., III CZP 30/18:

Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

2. uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r., III CZP 84/18:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej sięnaprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które od- powiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia.

3. uchwała Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r., III CZP 85/18:

Rodzice, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, nie mogą nabywaćdla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej.

4. uchwała Sądu Najwyższego z 20 lutego 2019 r., III CZP 93/18:

Syndyk, który wykonuje uprawnienia wynikające z uczestnictwa upadłego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością(art. 186 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.), przy wytoczeniu powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w tejże spółce jest związany terminami określonymi przez art. 251 k.s.h.

5. pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach z 29 stycznia 2019 r., III Ca 763/13:

„Czy w szczególnie uzasadnionych wypadkach uczestnicy postępowania nieprocesowego, a w procesie strony, mogą uczestniczyć w rozprawie za pomocą społecznych komunikatorów internetowych?”

6. omówienie glosy A. Kappesa (Glosa 2019, nr 1, s. 18) do uchwały Sądu Najwyższego z 1 grudnia 2017 r., III CZP 65/17, w której wskazano, że:

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który objął tę funkcję wtedy, gdy spółka była niewypłacalna, ponosi od- powiedzialność przewidzianą w art. 299 k.s.h. za długi spółki po- wstałe po objęciu przezeń funkcji, także wtedy, gdy zgłoszony przez niego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zostałby oddalony na tej podstawie, że majątek spółki nie wystarczyłby na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego lub wystarczyłby jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

7. omówienie glosy P. Jadłowskiego (Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2018, nr 7, s. 76) do uchwały Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., III CZP 15/15:

1. Urzędowe poświadczenie podpisu na dokumencie prywatnym (art. 788 § 1 k.p.c.) może być dokonane także w innym czasie niżczynność prawna, na podstawie której uprawnienie wierzyciela lub obowiązek dłużnika przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego na inną osobę.

2. Dokument zawierający oświadczenie notariusza o istnieniu podpisów notarialnie poświadczonych na oryginale umowy, na podstawie której uprawnienie wierzyciela lub obowiązek dłużnika przeszły po powstaniu tytułu egzekucyjnego na inną osobę, złożone na poświadczeniu zgodności wyciągu z tej umowy z jej oryginałem, jest dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo po-świadczonym w rozumieniu art. 788 § 1 k.p.c.

8. teza uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 11 grudnia 2018 r., III CZP 31/18:

Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.

9. teza uchwały Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2018 r., III CZP 113/17:

W postępowaniu wszczętym przez klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej w reklamacji klienta, art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 2270) nie wyłącza możliwości kwestionowania przez podmiot rynku finansowego za- sadności dochodzonego roszczenia; na podmiocie tym spoczywa ciężar dowodu, że powodowi nie przysługuje roszczenie lub przy- sługuje w niższej wysokości.

10. teza wyroku Sądu Najwyższego z 6 lutego 2018 r., IV CSK 72/17:

Umowa przedwstępna określa istotne postanowienia umowy przyrzeczonej także wtedy, gdy określono w niej podstawy pozwalające na ich ustalenie najpóźniej w chwili, w której zobowiązanie do zawarcia umowy przyrzeczonej stało się wymagalne.

11. teza wyroku z 28 marca 2018 r., V CSK 428/17:

Nie jest dopuszczalne oddalenie powództwa o zachowek na podstawie art. 5 k.c.

fotografia: kamyq/www.pixabay.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

%d bloggers like this: